Διαύγεια

ΕπανάληψηΔημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών γιατηνπρομήθεια«ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ&ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ».

11 ώρες 18 λεπτά ago
Θέμα: ΕπανάληψηΔημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών γιατηνπρομήθεια«ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ&ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ».
Ημ/νια: 25/09/2017 13:49:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΞΧΡ469073-ΦΨ5
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 8 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια