Διαύγεια

Αποδοχή δωρεάς WAHA

1ημέρα 20 ώρες ago
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς WAHA
Ημ/νια: 21/07/2017 08:47:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω7ΛΖ469073-ΥΟΦ
No Reply

Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την συντήρηση ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης GAMBRO με ανταλλακτικά της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

1ημέρα 20 ώρες ago
Θέμα: Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την συντήρηση ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης GAMBRO με ανταλλακτικά της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.
Ημ/νια: 21/07/2017 09:21:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΕΛΡ469073-Θ9Θ
No Reply

Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων και σκιαγραφικών υλικών ( αντιδραστήρια βιοχημικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό)

1ημέρα 20 ώρες ago
Θέμα: Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων και σκιαγραφικών υλικών ( αντιδραστήρια βιοχημικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό)
Ημ/νια: 21/07/2017 09:59:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΧΡΗ469073-Ο92
No Reply

Συσγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια υπολογιστών

1ημέρα 20 ώρες ago
Θέμα: Συσγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια υπολογιστών
Ημ/νια: 21/07/2017 10:25:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΔΨΤ469073-Φ8Ρ
No Reply

Εγκριση καταβολής ποσού στη δικηγόρο Αικατερίνη Μερσίνη για εκπροσώπηση του Νοσοκομείου

1ημέρα 20 ώρες ago
Θέμα: Εγκριση καταβολής ποσού στη δικηγόρο Αικατερίνη Μερσίνη για εκπροσώπηση του Νοσοκομείου
Ημ/νια: 21/07/2017 10:30:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΜΓ1469073-ΤΧΨ
No Reply

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών και έγκριση - επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών

1ημέρα 20 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών και έγκριση - επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών
Ημ/νια: 21/07/2017 10:31:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΜΔΨ469073-ΠΨΥ
No Reply

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αντιδραστήρια και λοιπά αναλώσιμα υλικά για ανοσολογικές εξετάσεις

2 ημέρες 20 ώρες ago
Θέμα: Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αντιδραστήρια και λοιπά αναλώσιμα υλικά για ανοσολογικές εξετάσεις
Ημ/νια: 20/07/2017 13:01:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΤ8Τ469073-ΧΙΡ
No Reply

Πρόσκληση προσφοράς για αντιδραστήρια και λοιπά αναλώσιμα υλικά για αιματολογικές εξετάσεις

2 ημέρες 20 ώρες ago
Θέμα: Πρόσκληση προσφοράς για αντιδραστήρια και λοιπά αναλώσιμα υλικά για αιματολογικές εξετάσεις
Ημ/νια: 20/07/2017 13:26:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω3ΦΘ469073-ΕΝΦ
No Reply

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αντιδραστήρια και λοιπά αναλώσιμα υλικά για αιματολογικές εξετάσεις

2 ημέρες 20 ώρες ago
Θέμα: Πρόσκληση συλλογής προσφορών για αντιδραστήρια και λοιπά αναλώσιμα υλικά για αιματολογικές εξετάσεις
Ημ/νια: 20/07/2017 13:16:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 70Ο7469073-0ΔΟ
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 32 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια