Διαύγεια

Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα στον υπάλληλο Γ. Γλαβά

56 δευτερόλεπτα ago
Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα στον υπάλληλο Γ. Γλαβά
Ημ/νια: 21/02/2018 10:29:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω96Ψ469073-ΚΕ9
No Reply

Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα στην υπάλληλο Υ. Φλατσούση

56 δευτερόλεπτα ago
Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα στην υπάλληλο Υ. Φλατσούση
Ημ/νια: 21/02/2018 10:41:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Υ34469073-0Ψ0
No Reply

Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα στον υπάλληλο Γ. Πολίτη

56 δευτερόλεπτα ago
Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα στον υπάλληλο Γ. Πολίτη
Ημ/νια: 21/02/2018 10:47:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΑΟ7469073-2ΒΟ
No Reply

Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα στην υπάλληλο Α. Καναβούτση

56 δευτερόλεπτα ago
Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα στην υπάλληλο Α. Καναβούτση
Ημ/νια: 21/02/2018 10:48:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΗΜ2469073-995
No Reply

επιτροπής παραλαβής

56 δευτερόλεπτα ago
Θέμα: επιτροπής παραλαβής
Ημ/νια: 21/02/2018 11:30:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 62ΨΑ469073-Μ4Χ
No Reply

ορισμό επιτροπής παραλαβής των υλικών που έγιναν δωρεά στο νοσοκομείο μας από την IOCC

56 δευτερόλεπτα ago
Θέμα: ορισμό επιτροπής παραλαβής των υλικών που έγιναν δωρεά στο νοσοκομείο μας από την IOCC
Ημ/νια: 21/02/2018 11:32:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω559469073-ΝΤ2
No Reply

Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα στην υπάλληλο Μαστοράκη Αλεξάνδρα.

56 δευτερόλεπτα ago
Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα στην υπάλληλο Μαστοράκη Αλεξάνδρα.
Ημ/νια: 21/02/2018 12:47:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΝΣΗ469073-Τ2Ι
No Reply

Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα στην υπάλληλο Κουβαρά Ολυμπία.

56 δευτερόλεπτα ago
Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα στην υπάλληλο Κουβαρά Ολυμπία.
Ημ/νια: 21/02/2018 12:50:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 677Κ469073-Η25
No Reply
Ελέγχθηκε
56 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια