Διαύγεια

Απόφαση ανάθεσης για τη συντήρηση των 9 (εννέα) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης οίκου GAMBRO.

1ημέρα 20 ώρες ago
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης για τη συντήρηση των 9 (εννέα) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης οίκου GAMBRO.
Ημ/νια: 12/12/2018 09:12:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΟ63469073-ΗΞΧ
No Reply

Ανανέωση της συμμετοχής του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Χίου « Σκυλίτσειο» στο εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο των μικροβιολογικών εξετάσεων του και έγκριση της σχετικής δαπάνης

1ημέρα 20 ώρες ago
Θέμα: Ανανέωση της συμμετοχής του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Χίου « Σκυλίτσειο» στο εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο των μικροβιολογικών εξετάσεων του και έγκριση της σχετικής δαπάνης
Ημ/νια: 12/12/2018 09:37:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΦΠ1469073-7ΩΤ
No Reply

Ορισμός επιτροπής διενέργειας για τον διαγωνισμό προμήθειας Συσκευών Αιματολογικών Αναλύσεων.

1ημέρα 23 ώρες ago
Θέμα: Ορισμός επιτροπής διενέργειας για τον διαγωνισμό προμήθειας Συσκευών Αιματολογικών Αναλύσεων.
Ημ/νια: 12/12/2018 07:58:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΞΞΧ469073-Ο4Η
No Reply

Έγκριση πρακτικού επιτροπής εξέτασης προσφορών για υπηρεσίες συντήρησης μηχανημάτων αιμοκάθαρσης

3 ημέρες 19 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής εξέτασης προσφορών για υπηρεσίες συντήρησης μηχανημάτων αιμοκάθαρσης
Ημ/νια: 10/12/2018 12:31:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 75ΞΖ469073-Ο25
No Reply

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών προσωρινών αναδόχων της επιτροπής του Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Διατροφής.

6 ημέρες 18 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών προσωρινών αναδόχων της επιτροπής του Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Διατροφής.
Ημ/νια: 07/12/2018 09:55:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΣΠΤ469073-ΒΝΓ
No Reply

Έγκριση για τρίμηνη παράταση της σύμβασης για την προμήθεια ιατρικών εργαστηριακών αναλώσιμων .

6 ημέρες 18 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση για τρίμηνη παράταση της σύμβασης για την προμήθεια ιατρικών εργαστηριακών αναλώσιμων .
Ημ/νια: 07/12/2018 12:12:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΜΦΓ469073-1Λ5
No Reply
Ελέγχθηκε
2 ώρες 20 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια