Διαύγεια

Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της προμήθειας εξοπλισμού ως υποέργου του έργου ¨Αναβάθμιση και Διαρρύθμιση των κτιρίων 3&4 του Γ.Ν.Χίου " για την λειτουργία της Παθολογικής και Ψυχιατρικής Κλινικής του Γ.Ν.Χίου όπως αυτό έχει ενταχθεί σε ΕΣΠΑ

4 ημέρες 20 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της προμήθειας εξοπλισμού ως υποέργου του έργου ¨Αναβάθμιση και Διαρρύθμιση των κτιρίων 3&4 του Γ.Ν.Χίου " για την λειτουργία της Παθολογικής και Ψυχιατρικής Κλινικής του Γ.Ν.Χίου όπως αυτό έχει ενταχθεί σε ΕΣΠΑ
Ημ/νια: 12/07/2018 08:33:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΘΓ2469073-ΞΟΟ
No Reply

Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της προμήθειας εξοπλισμού ως υποέργου του έργου " Αναβάθμιση και Διαρρύθμιση των κτιρίων 3 & 4 του Γ.Ν.Χίου για την λειτουργία της Παθολογικής και Ψυχιατρικής Κλινικής του Γ.Ν.Χίου , όπως αυτό έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα…

4 ημέρες 20 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της προμήθειας εξοπλισμού ως υποέργου του έργου " Αναβάθμιση και Διαρρύθμιση των κτιρίων 3 & 4 του Γ.Ν.Χίου για την λειτουργία της Παθολογικής και Ψυχιατρικής Κλινικής του Γ.Ν.Χίου , όπως αυτό έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Ημ/νια: 12/07/2018 08:46:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΠΦ2469073-ΔΓΩ
No Reply

Έγκριση τρίμηνης παράτασης διαφόρων συμβάσεων για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών ιατρικών εργαστηρίων

4 ημέρες 20 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση τρίμηνης παράτασης διαφόρων συμβάσεων για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών ιατρικών εργαστηρίων
Ημ/νια: 12/07/2018 09:04:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Γ2Ζ469073-Φ4Ε
No Reply

'Έγκριση τρίμηνη παράταση για την προμήθεια ιατρικών αερίων και διενέργεια διαγωνισμού

4 ημέρες 20 ώρες ago
Θέμα: 'Έγκριση τρίμηνη παράταση για την προμήθεια ιατρικών αερίων και διενέργεια διαγωνισμού
Ημ/νια: 12/07/2018 09:52:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 64Ξ6469073-Φ3Χ
No Reply

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ψηφιακού Στεφανιογράφου

5 ημέρες 13 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ψηφιακού Στεφανιογράφου
Ημ/νια: 11/07/2018 14:09:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΥΧΣ469073-ΘΣ9
No Reply
Ελέγχθηκε
44 λεπτά 3 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια