Διαύγεια

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝΕΩΝ» (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

1 εβδομάδα 1ημέρα ago
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝΕΩΝ» (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Ημ/νια: 17/03/2017 14:13:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 73ΨΦ469073-Β5Ψ
No Reply

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)

1 εβδομάδα 3 ημέρες ago
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)
Ημ/νια: 14/03/2017 12:42:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΡ53469073-ΦΒΞ
No Reply

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)

1 εβδομάδα 4 ημέρες ago
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)
Ημ/νια: 13/03/2017 15:07:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω499469073-ΖΒΞ
No Reply

Αποδοχή δωρεάς

1 εβδομάδα 4 ημέρες ago
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς
Ημ/νια: 13/03/2017 09:32:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΞΩ0469073-ΚΨΔ
No Reply

Πρωτόκολλο παραλαβής του έργου «Επισκευής και Διαρρυθμίσεων του Ψυχιατρικού Ιατρείου του Νοσοκομείου»

1 εβδομάδα 4 ημέρες ago
Θέμα: Πρωτόκολλο παραλαβής του έργου «Επισκευής και Διαρρυθμίσεων του Ψυχιατρικού Ιατρείου του Νοσοκομείου»
Ημ/νια: 13/03/2017 09:34:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΥ4Τ469073-Ο4Ε
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 49 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια