Διαύγεια

2) Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Σκιαγραφικών ουσιών (αντιδραστήρια βιοχημικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό)

1 εβδομάδα ago
Θέμα: 2) Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Σκιαγραφικών ουσιών (αντιδραστήρια βιοχημικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό)
Ημ/νια: 16/06/2017 09:28:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7Χ2Ω469073-6ΚΚ
No Reply

Πρακτικό επιτροπής επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πλυντηρίου και στεγνωτηρίου

1 εβδομάδα ago
Θέμα: Πρακτικό επιτροπής επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πλυντηρίου και στεγνωτηρίου
Ημ/νια: 16/06/2017 09:40:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6469469073-00Σ
No Reply

Ορθή επανάληψη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για προμήθεια αναλώσιμων υλικών Ιατρικών εργαστηρίων

1 εβδομάδα ago
Θέμα: Ορθή επανάληψη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για προμήθεια αναλώσιμων υλικών Ιατρικών εργαστηρίων
Ημ/νια: 16/06/2017 10:28:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΘΒ0469073-Ψ2Ψ
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 21 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια