Διαύγεια

Έγκριση παράτασης σύμβασης Νοσοκομείου με την εταιρεία INEX ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ για προμήθεια γαντιών

2 μήνες 3 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση παράτασης σύμβασης Νοσοκομείου με την εταιρεία INEX ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ για προμήθεια γαντιών
Ημ/νια: 18/09/2017 10:03:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΤΒ1469073-4ΦΖ
No Reply

Έγκριση παράτασης σύμβασης Νοσοκομείου με την εταιρεία BBD ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ για προμήθεια χαρτοβάμβακα

2 μήνες 3 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση παράτασης σύμβασης Νοσοκομείου με την εταιρεία BBD ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ για προμήθεια χαρτοβάμβακα
Ημ/νια: 18/09/2017 10:13:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΗΞ5469073-ΚΙΜ
No Reply

Πρωτόκολλο παραλαβής έργου λογιστικής υποστήριξης και εφαρμογής του προγράμματος διπλογραφικού συστήματος 2017

2 μήνες 3 εβδομάδες ago
Θέμα: Πρωτόκολλο παραλαβής έργου λογιστικής υποστήριξης και εφαρμογής του προγράμματος διπλογραφικού συστήματος 2017
Ημ/νια: 18/09/2017 10:16:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Γ0Ψ469073-44Γ
No Reply

Ορθή επανάληψη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για υπηρεσίες απομάκρυνσης βιολογικών αποβλήτων (μεταφορά αποβλήτων).

2 μήνες 3 εβδομάδες ago
Θέμα: Ορθή επανάληψη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για υπηρεσίες απομάκρυνσης βιολογικών αποβλήτων (μεταφορά αποβλήτων).
Ημ/νια: 18/09/2017 10:21:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΘΓ4469073-ΙΤΡ
No Reply

Το από 7/9/2017 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου προμηθειών περί βελτίωσης κλιματισμού Μαιευτικής κλινικής

2 μήνες 3 εβδομάδες ago
Θέμα: Το από 7/9/2017 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου προμηθειών περί βελτίωσης κλιματισμού Μαιευτικής κλινικής
Ημ/νια: 18/09/2017 10:28:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΜΡ0469073-ΨΝΚ
No Reply

Πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας για το Νοσοκομείο

2 μήνες 3 εβδομάδες ago
Θέμα: Πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας για το Νοσοκομείο
Ημ/νια: 18/09/2017 10:30:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 65Σ7469073-3Ν4
No Reply
Ελέγχθηκε
51 λεπτά 14 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια