Διαύγεια

7)Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων μικροβιολογικού με συνοδό

1 εβδομάδα 4 ημέρες ago
Θέμα: 7)Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων μικροβιολογικού με συνοδό
Ημ/νια: 13/03/2017 09:53:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΠ45469073-ΥΧ4
No Reply

8)Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια καθετήρων

1 εβδομάδα 4 ημέρες ago
Θέμα: 8)Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια καθετήρων
Ημ/νια: 13/03/2017 10:00:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΤΓ0469073-ΑΣ7
No Reply

Ορισμός υπευθύνων για διαδικασία ανάρτησης συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων στον ιστότοπο

2 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Ορισμός υπευθύνων για διαδικασία ανάρτησης συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων στον ιστότοπο
Ημ/νια: 09/03/2017 11:48:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΣΗ3469073-7Α0
No Reply

Επιτροπή Χειρουργείου

2 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Επιτροπή Χειρουργείου
Ημ/νια: 09/03/2017 08:54:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΔΛΘ469073-9ΥΞ
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 48 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια