Διαύγεια

Τροποποίηση της με αριθμ. 36/28-11-2018 ( θέμα 7 ΗΔ) απόφασης του ΔΣ σχετικά με τα ιατρικά αέρια .

2 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 36/28-11-2018 ( θέμα 7 ΗΔ) απόφασης του ΔΣ σχετικά με τα ιατρικά αέρια .
Ημ/νια: 01/02/2019 13:41:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΥΨ8469073-9Ρ8
No Reply

Παράταση της σύμβασης με την εταιρία ΧΑΡΑ Α.Ε. για την προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών .

2 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Παράταση της σύμβασης με την εταιρία ΧΑΡΑ Α.Ε. για την προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών .
Ημ/νια: 01/02/2019 09:06:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΚΠΣ469073-ΦΒΥ
No Reply

Έγκριση τρίμηνης παράτασης συμβάσεων για την προμήθεια φίλτρων της ΜΤΝ και έγκριση νέου διαγωνισμού .

2 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση τρίμηνης παράτασης συμβάσεων για την προμήθεια φίλτρων της ΜΤΝ και έγκριση νέου διαγωνισμού .
Ημ/νια: 01/02/2019 09:35:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω2ΕΤ469073-ΕΔΧ
No Reply

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίου διακήρυξης για την προμήθεια όξινων διαλυμάτων .

2 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίου διακήρυξης για την προμήθεια όξινων διαλυμάτων .
Ημ/νια: 01/02/2019 10:51:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΟΨ9469073-Ξ0Β
No Reply

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων Βιοχημικών εξετάσεων .

2 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων Βιοχημικών εξετάσεων .
Ημ/νια: 01/02/2019 10:59:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 61Ρ7469073-Γ1Ι
No Reply
Ελέγχθηκε
2 ώρες 30 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια