Διαύγεια

Ισολογισμός 2016

2 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: Ισολογισμός 2016
Ημ/νια: 31/07/2017 10:26:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΝΤΥ469073-ΗΚΙ
No Reply

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού έτους 2016 μετά τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών

3 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού έτους 2016 μετά τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών
Ημ/νια: 02/08/2017 12:41:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΑΡΥ469073-ΓΙ4
No Reply
Ελέγχθηκε
3 λεπτά 3 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια