Διαύγεια

Χορήγηση εφάπαξ χρηματικού ποσού και εξόδων μεταφοράς οικοσκευής μετατασσόμενων υπαλλήλων Κ. Διπλούδη και Δ. Χειμώνα στο Νοσοκομείο

3 εβδομάδες ago
Θέμα: Χορήγηση εφάπαξ χρηματικού ποσού και εξόδων μεταφοράς οικοσκευής μετατασσόμενων υπαλλήλων Κ. Διπλούδη και Δ. Χειμώνα στο Νοσοκομείο
Ημ/νια: 02/06/2017 10:08:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΞΜ7469073-93Β
No Reply

Πρωτόκολλο παραλαβής λογιστικής υποστήριξης και εφαρμογής του προγράμματος διπλογραφικού συστήματος περιόδου 1-9-16 έως 31-10-16

3 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Πρωτόκολλο παραλαβής λογιστικής υποστήριξης και εφαρμογής του προγράμματος διπλογραφικού συστήματος περιόδου 1-9-16 έως 31-10-16
Ημ/νια: 01/06/2017 12:09:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 75ΘΣ469073-Ψ0Ρ
No Reply

Πρωτόκολλο παραλαβής λογιστικής υποστήριξης και εφαρμογής του προγράμματος διπλογραφικού συστήματος περιόδου 1-11-16 έως 31-12-16

3 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Πρωτόκολλο παραλαβής λογιστικής υποστήριξης και εφαρμογής του προγράμματος διπλογραφικού συστήματος περιόδου 1-11-16 έως 31-12-16
Ημ/νια: 01/06/2017 12:14:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΓΚΙ469073-Θ76
No Reply

Εξουσιοδότηση δικηγόρου για εκπροσώπηση του Νοσοκομείου κατά τη συζήτηση της αγωγής του Ι. Ξενάκη

3 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Εξουσιοδότηση δικηγόρου για εκπροσώπηση του Νοσοκομείου κατά τη συζήτηση της αγωγής του Ι. Ξενάκη
Ημ/νια: 01/06/2017 12:30:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΙΧΜ469073-ΒΔ8
No Reply

Εξουσιοδότηση δικηγόρου για εκπροσώπηση του Νοσοκομείου κατά τη συζήτηση της αγωγής του Θ. Πυλιώτη, οριστικού δικαστικού συμπαραστάτη της Α. Χατζηδημητρίου

3 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Εξουσιοδότηση δικηγόρου για εκπροσώπηση του Νοσοκομείου κατά τη συζήτηση της αγωγής του Θ. Πυλιώτη, οριστικού δικαστικού συμπαραστάτη της Α. Χατζηδημητρίου
Ημ/νια: 01/06/2017 12:31:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΚΘΞ469073-ΞΟΞ
No Reply

Χορήγηση εφάπαξ χρηματικού ποσού και εξόδων μεταφοράς οικοσκευής μετατασσόμενων υπαλλήλων Κ. Διπλούδη και Δ. Χειμώνα στο Νοσοκομείο

3 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Χορήγηση εφάπαξ χρηματικού ποσού και εξόδων μεταφοράς οικοσκευής μετατασσόμενων υπαλλήλων Κ. Διπλούδη και Δ. Χειμώνα στο Νοσοκομείο
Ημ/νια: 02/06/2017 08:18:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΜΣΞ469073-5ΛΟ
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 21 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια