Διαύγεια

Επίδοση της με αριθμό 4807/2019 Διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών της εταιρείας MEDITRUST Ε.Π.Ε.

2 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: Επίδοση της με αριθμό 4807/2019 Διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών της εταιρείας MEDITRUST Ε.Π.Ε.
Ημ/νια: 30/05/2019 09:55:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΝΙΛ469073-Η29
No Reply

Διενέργεια συνοπτικού ενιαίου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες Μεταφοράς και Επεξεργασίας Αποβλήτων .

2 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: Διενέργεια συνοπτικού ενιαίου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες Μεταφοράς και Επεξεργασίας Αποβλήτων .
Ημ/νια: 30/05/2019 10:42:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Ρ3Χ469073-ΚΘΕ
No Reply

Έγκριση σχεδίου διακήρυξης για την προμήθεια συστήματος προκλητών δυναμικών.

2 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση σχεδίου διακήρυξης για την προμήθεια συστήματος προκλητών δυναμικών.
Ημ/νια: 30/05/2019 11:12:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΙΞΣ469073-ΓΚΖ
No Reply

Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης για την σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου μαγείρων και τραπεζοκόμων .

3 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης για την σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου μαγείρων και τραπεζοκόμων .
Ημ/νια: 28/05/2019 13:18:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Ρ61469073-ΞΕ9
No Reply

Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης για την σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου φυλάκων .

3 εβδομάδες ago
Θέμα: Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης για την σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου φυλάκων .
Ημ/νια: 28/05/2019 13:21:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΥ8Υ469073-05Ξ
No Reply
Ελέγχθηκε
2 ώρες 12 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια