Διαύγεια

Έγκριση προμήθειας αντιδραστηρίων για διενέργεια αιματολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό

2 εβδομάδες 3 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση προμήθειας αντιδραστηρίων για διενέργεια αιματολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό
Ημ/νια: 03/10/2017 13:05:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Λ9Γ469073-ΕΒΗ
No Reply

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για τις υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων (επεξεργασία αποβλήτων)

2 εβδομάδες 4 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για τις υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων (επεξεργασία αποβλήτων)
Ημ/νια: 02/10/2017 10:47:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΓΗΙ469073-162
No Reply

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για υπηρεσίες απομάκρυνσης βιολογικών αποβλήτων (μεταφορά αποβλήτων)

2 εβδομάδες 4 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για υπηρεσίες απομάκρυνσης βιολογικών αποβλήτων (μεταφορά αποβλήτων)
Ημ/νια: 02/10/2017 10:52:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΥΥ1469073-ΔΣΣ
No Reply

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής

2 εβδομάδες 4 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του διαγωνισμού για προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής
Ημ/νια: 02/10/2017 10:55:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΛΤΡ469073-Β1Ν
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 33 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια