Διαύγεια

Ανάθεση σε Δικηγόρο

1 μήνας ago
Θέμα: Ανάθεση σε Δικηγόρο
Ημ/νια: 24/08/2018 12:29:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΗΠ8469073-7ΗΣ
No Reply

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ .

1 μήνας ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ .
Ημ/νια: 23/08/2018 13:07:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΙΙΦ469073-82Χ
No Reply

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ .

1 μήνας ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ .
Ημ/νια: 23/08/2018 13:14:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω0ΧΥ469073-Ε0Κ
No Reply

Αίτηση αναστολής της SIEMENS HELTHACARE Α.Β.Ε.Ε., κατά του Νοσοκομείου , ορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση .

1 μήνας ago
Θέμα: Αίτηση αναστολής της SIEMENS HELTHACARE Α.Β.Ε.Ε., κατά του Νοσοκομείου , ορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση .
Ημ/νια: 23/08/2018 13:31:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ψ1ΔΙ469073-ΥΔΛ
No Reply

Τροποποίηση της με αριθμό 20/13-06-2018 ( θέμα 10ο ΗΔ ) απόφαση Δ.Σ ( προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ) .

1 μήνας ago
Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 20/13-06-2018 ( θέμα 10ο ΗΔ ) απόφαση Δ.Σ ( προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ) .
Ημ/νια: 23/08/2018 13:38:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΒΨΡ469073-47Λ
No Reply

Αποδοχή δωρεάς κλινοσκεπασμάτων για την Χειρουργική Κλινική από τον κ. Παράσχη Νικόλαο .

1 μήνας ago
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς κλινοσκεπασμάτων για την Χειρουργική Κλινική από τον κ. Παράσχη Νικόλαο .
Ημ/νια: 23/08/2018 13:42:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω1ΥΗ469073-6ΦΙ
No Reply

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών και εργασίας για την επισκευή του δώματος της Νέας Πτέρυγας.

1 μήνας ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών και εργασίας για την επισκευή του δώματος της Νέας Πτέρυγας.
Ημ/νια: 23/08/2018 13:49:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Φ0Υ469073-ΠΕΗ
No Reply
Ελέγχθηκε
2 ώρες 58 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια