Διαύγεια

Αποδοχή δωρεάς WAHA

4 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς WAHA
Ημ/νια: 21/07/2017 08:47:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω7ΛΖ469073-ΥΟΦ
No Reply

Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την συντήρηση ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης GAMBRO με ανταλλακτικά της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

4 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την συντήρηση ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης GAMBRO με ανταλλακτικά της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.
Ημ/νια: 21/07/2017 09:21:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΕΛΡ469073-Θ9Θ
No Reply

Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων και σκιαγραφικών υλικών ( αντιδραστήρια βιοχημικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό)

4 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων και σκιαγραφικών υλικών ( αντιδραστήρια βιοχημικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό)
Ημ/νια: 21/07/2017 09:59:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΧΡΗ469073-Ο92
No Reply

Συσγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια υπολογιστών

4 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Συσγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια υπολογιστών
Ημ/νια: 21/07/2017 10:25:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 7ΔΨΤ469073-Φ8Ρ
No Reply

Εγκριση καταβολής ποσού στη δικηγόρο Αικατερίνη Μερσίνη για εκπροσώπηση του Νοσοκομείου

4 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Εγκριση καταβολής ποσού στη δικηγόρο Αικατερίνη Μερσίνη για εκπροσώπηση του Νοσοκομείου
Ημ/νια: 21/07/2017 10:30:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΜΓ1469073-ΤΧΨ
No Reply

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών και έγκριση - επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών

4 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών και έγκριση - επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών
Ημ/νια: 21/07/2017 10:31:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΜΔΨ469073-ΠΨΥ
No Reply
Ελέγχθηκε
2 λεπτά 44 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια