Διαύγεια

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ» ( ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) CPV 30192300-4 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Π.Υ.Υ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 29.999,92€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ…

1 μήνας ago
Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ» ( ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) CPV 30192300-4 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Π.Υ.Υ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 29.999,92€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2017 12:48:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΣΔ5469073-Β4Σ
No Reply

Αποδοχή δωρεάς

1 μήνας ago
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς
Ημ/νια: 21/02/2017 10:15:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΔ6Ε469073-8ΣΩ
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 48 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια