Διαύγεια

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ) Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ Δ.ΙΕΚ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

3 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ) Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ Δ.ΙΕΚ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Ημ/νια: 27/09/2017 08:49:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 71Υ7469073-6ΙΠ
No Reply

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ) Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ Δ.ΙΕΚ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

3 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ) Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ Δ.ΙΕΚ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Ημ/νια: 27/09/2017 08:51:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Γ4Ο469073-Θ7Η
No Reply

ΕπανάληψηΔημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών γιατηνπρομήθεια«ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ&ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ».

3 εβδομάδες 4 ημέρες ago
Θέμα: ΕπανάληψηΔημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών γιατηνπρομήθεια«ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ&ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ».
Ημ/νια: 25/09/2017 13:49:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΞΧΡ469073-ΦΨ5
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 34 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια