Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Εργασιών και Υλικών Δώματος