Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Όξινο Διάλυμα Αιμοκάθαρσης