Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Ψυκτικού Θαλάμου Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων