Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Φαρμάκων για το Αίμα τα Αιμοποιητικά Όργανα