Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Tests (Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας με Συνοδό)