Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες Αποκομιδής Νοσοκομειακών Αποβλήτων