Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Καθετήρων Παροχέτευσης