Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Συλλογής - Μεταφοράς Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων