Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ενδοφθάλμιων Φακών