Ανακατασκευή και Αναδιαρρύθμιση Κτηρίων 3 & 4

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» ανακοινώνει ότι κατατέθηκαν στο Νοσοκομείο μας οι μελέτες του έργου «Ανακατασκευή και Αναδιαρρύθμιση των κτηρίων 3 και 4 του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» για την ανακαίνιση και αναδιαρρύθμιση των κτηρίων 3 και 4 του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» με σκοπό την εγκατάσταση της Παθολογικής και Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου» που εκπονήθηκαν από ιδιώτες μελετητές και συγκεκριμένα: 

α) η μελέτη του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού, κ. Μελέκου Άγγελου, για τον έλεγχο επάρκειας του φορέα για στατιστικά και δυναμικά σεισμικά φορτία και ανασχεδιασμού (επισκευή – ενίσχυση), για την αναβάθμιση και διαρρύθμιση των κτιρίων 3 και 4 του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» και την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης με σκοπό την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

β) η μελέτη της Αρχιτέκτων Μηχανικού, κα Άννας Μπενέτου, σε στάδιο εφαρμογής των αρχιτεκτονικών για την αναβάθμιση και διαρρύθμιση των κτιρίων 3 και 4 του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» και την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης με σκοπό την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι οποίες αποτελούν δωρεά της εταιρείας HARBOR SHIPPING & TRADING S.A. και

γ) η μελέτη του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού, κ. Κράκαρη Εμμανουήλ, που αφορά τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για την αναβάθμιση και διαρρύθμιση των κτηρίων 3 και 4 του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης με σκοπό την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία αποτελεί δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», σε συνέχεια της με αριθμό 20/07-08-2017 (Θέμα 1ο) Απόφασης του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο», περί «Αποδοχής των ανωτέρω, αναφερομένων εις την εισήγηση, μελετών των μελετητών που αποτελούν δωρεές της εταιρείας HARBOR SHIPPING & TRADING S.A. και του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», για την ανακαίνιση και αναδιαρρύθμιση των κτηρίων 3 και 4 του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» για την ανακαίνιση και αναδιαρρύθμιση των κτηρίων 3 και 4 του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» με σκοπό την εγκατάσταση της Παθολογικής και Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου. Η Ψυχιατρική Κλινική θα λειτουργήσει με το υπάρχον προσωπικό του Νοσοκομείου με ΑΔΑ: ΩΕΗ2469073-ΡΩΙ.

Έχοντας υπόψη το τροποποιημένο άρθρο 2Α του Ν.3316/2005, η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται:

  1. Στην Ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» και
  2. Στην Ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις επί των ανωτέρω μελετών στην Υποδιεύθυνση Τεχνικού του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο», μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στις ανωτέρω ιστοσελίδες.

Η Διοικήτρια & Πρόδερος του ΔΣ

Ελένη Κανταράκη