Ανακοίνωση που αφορά στη Σύναψη Σύμβασης Έργου από την Ειδική Διαχείριση της Περιουσίας

Κατόπιν σχετικής συζήτησης, επί των κριτηρίων επιλογής προσώπων, για κατάρτιση ιδιωτικών συμφωνητικών, από την Ειδική Διαχείριση της Περιουσίας, δημοσιεύουμε, προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, απόσπασμα πρακτικών του ΔΣ του Νοσοκομείου Χίου "Σκυλίτσειο".