Διαδικασία Συλλογής Προσφορών για Αντιδραστήρια Ανοσολογικών Εξετάσεων Βιοχημικού