Διαδικασία Συλλογής Προσφορών Συσκευών Ορού με Ρυθμιστή Ροής και Συσκευών Χορήγησης Αίματος