Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Αγγειοπλαστικής