Ορθή επανάληψη: Ανακοίνωση που αφορά στην υπ' αριθμ. 99/2019 Διακήρυξη