Πίνακας Κατάταξης - Αποκλειόμενοι ΣΟΧ 2/2019 (κωδ. θέσ. 104)

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού, αναρτούμε τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων: