Πίνακες Κατάταξης - Αποκλειόμενοι ΣΟΧ 1/2019 (κωδ. θέσ. 101, 102, 103)

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού, αναρτούμε τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων:

Καθώς και τους Πίνακες Αποκλειόμενων.