Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ειδικής Διαχείρισης Περιουσίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο», (Ειδική Διαχείριση Περιουσίας) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για:

  1. Τρία (3) άτομα ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ για την παροχή έργου γραμματειακής υποστήριξης στην Διοικητική Υπηρεσία
  2. Ένα (1) άτομο ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ νοσηλευτή για παροχή έργου στην Νοσηλευτική Υπηρεσία
  3. Δύο (2) άτομα ΥΕ για παροχή έργου τραυματιοφορέα
  4. Ένα (1) άτομο για παροχή έργου υδραυλικού

Αιτήσεις για βιογραφικά να κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου έως και την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ..

Οι συμβαλλόμενοι – συνεργάτες θα συνάψουν 2μηνη σύμβαση έργου και το κόστος τους θα καλυφθεί από την Ειδική Διαχείριση της Περιουσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο». Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει αίτηση πριν τη δημοσίευση του παρόντος παρακαλούνται να επαναλάβουν τη διαδικασία εκ νέου μέσα στην ορισθείσα προθεσμία.

Η επιλογή θα γίνει από 4μελή επιτροπή, που έχει ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, κατόπιν αξιολόγησης των τυπικών προσόντων και συνεντεύξεως, και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.