Πρόσληψη Ιατρικού Προσωπικού Άνευ Ειδικότητας

Σύμφωνα με το 46ο άρθρο «Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας» της από 20 - 3 - 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α΄) και προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή και απρόσκοπτη εφαρμογή του, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας την παρακάτω Ανακοίνωση.