Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλώσιμων Ιατρικών Εργαστηρίων