Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Επιδεσμικού Υλικού