Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης