Συνοπτικός Διαγωνισμός Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης