Σε Διαβούλευση

Από Μέχρι
Προδιαγραφές Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ΜΕΘ
Προδιαγραφές Ορθοπεδικών Υλικών
Προδιαγραφές Μεταφοράς & Επεξεργασίας Αποβλήτων
2η Διαβούλευση: Προδιαγραφές Υλικών Αγγειοπλαστικής
Προδιαγραφές Υλικών Αγγειοπλαστκής
2η Διαβούλευση: Προδιαγραφές Υλικού Χειρουργείου - Ενδοσκοπικά
Προδιαγραφές Συστήματος Προκλητών Δυναμικών ABR
2η Διαβούλευση: Προδιαγραφές Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων
Προδιαγραφές Υλικού Χειρουργείου - Λαπαροσκοπικά
Προδιαγραφές Ανοσολογικών Βιοχημικών Εξετάσεων
2η Διαβούλευση: Προδιαγραφές Ραμμάτων
Προδιαγραφές Αναλυτών Παραμέτρων Αιμόστασης
Προδιαγραφές Ραμμάτων
Προδιαγραφές Επιδέσμων
2η Διαβούλευση: Προδιαγραφές Ιατρικών Αναλωσίμων
Προδιαγραφές Αναλωσίμων Ιατρικών Εργαστηριών (Ιατρικά Αναλώσιμα)
Προδιαγραφές Σάκων Συλλογής Υγρών
2η Διαβούλευση: Προδιαγραφές Επιθεμάτων Κατακλίσεων
Προδιαγραφές Πλεγμάτων
Προδιαγραφές Υγρών Καυσίμων