Σε Διαβούλευση

Από Μέχρι
1η διαβούλευση Προδιαγραφές Υλικών Αγγειοπλαστκή Αιμοδυναμικού
2η Διαβούλευση Προδιαγραφές Υλικού Χειρουργείου - Ενδοσκοπικά
Προδιαγραφές Συστήματος Προκλητών Δυναμικών ABR
2η Διαβούλευση Προδιαγραφές Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων
Προδιαγραφές Υλικού Χειρουργείου - Λαπαροσκοπικά
Προδιαγραφές Ανοσολογικών Βιοχημικών Εξετάσεων
2η Διαβούλευση Προδιαγραφές Ραμμάτων
Προδιαγραφές Αναλυτών Παραμέτρων Αιμόστασης
Προδιαγραφές Ραμμάτων
Προδιαγραφές Επιδέσμων
2η Διαβούλευση: Προδιαγραφές Ιατρικών Αναλωσίμων
Προδιαγραφές Αναλωσίμων Ιατρικών Εργαστηριών (Ιατρικά Αναλώσιμα)
Προδιαγραφές Σάκων Συλλογής Υγρών
2η Διαβούλευση: Προδιαγραφές Επιθεμάτων Κατακλίσεων
Προδιαγραφές Πλεγμάτων
Προδιαγραφές Υγρών Καυσίμων
Προδιαγραφές Ειδών Αρτοποιίας
2η Διαβούλευση: Προδιαγραφές Διάφορων Ιατρικών Συσκευών & Προϊόντων (Μικροβιολογικού Δια Χειρός)
Προδιαγραφές Υπηρεσιών Συντήρησης Ανελκυστήρων
Προδιαγραφές Υγειονομικού Υλικού (Διάφορο)