Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Συριγγών