ΕΣΠΑ

Ενίσχυση του Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με επικουρικό προσωπικό

  Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ.Ν.ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Κωδ. ΟΠΣ: 5070508

Ετικέτες

Λειτουργία Ψυχιατρικού Τμήματος του Γ.Ν. Χίου ‘ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ’

Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων» του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο».

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Κωδ. ΟΠΣ: 5054670

Ετικέτες