Προκήρυξη Θέσης Δικηγόρου με Έμμισθη Εντολή

Ο Διοικητής Γ.Ν. Χίου "Σκυλίτσειο" προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης δικηγόρου τουλάχιστον παρ' Εφέταις, στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου "Σκυλίτσειο", με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τον Ν.4194/2013 "Κώδικας Δικηγόρων", όπως ισχύει κάθε φορά.

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.