Πρόσκληση Συλλογής Προσφορών για Αναλώσιμο Υλικό Χειρουργείου