Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Διαλυμάτων Αιμοκάθαρσης