Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Υλικών Αγγειοπλαστικής