Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων Για Προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικού εργαστηρίου με συνοδό εξοπλισμό