Σε Διαβούλευση

Από Μέχρι
Τεχνικές Προδιαγραφές Καθαριότητας Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου
Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού Κτιρίων 3&4
Τεχνικές Προδιαγραφές Υπερηχοκαρδιογράφου
Τεχνικές Προδιαγραφές Ανιχνευτή Ακτινολογικών Εικόνων
Τεχνικές Προδιαγραφές Ανάδειξης Αναδόχου Καθαριότητας Προς Διαβούλευση
Προδιαγραφές Ραμμάτων
Προδιαγραφές Αναλυτών και Αντιδραστηρίων (Ορμόνες-Δείκτες)
Προδιαγραφές Αναλυτών και Αντιδραστηρίων
Προδιαγραφές Πλεγμάτων
Προδιαγραφές Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ΜΕΘ
Προδιαγραφές Ορθοπεδικών Υλικών
Προδιαγραφές Μεταφοράς & Επεξεργασίας Αποβλήτων
2η Διαβούλευση: Προδιαγραφές Υλικών Αγγειοπλαστικής
Προδιαγραφές Υλικών Αγγειοπλαστκής
2η Διαβούλευση: Προδιαγραφές Υλικού Χειρουργείου - Ενδοσκοπικά
Προδιαγραφές Συστήματος Προκλητών Δυναμικών ABR
2η Διαβούλευση: Προδιαγραφές Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων
Προδιαγραφές Υλικού Χειρουργείου - Λαπαροσκοπικά
Προδιαγραφές Ανοσολογικών Βιοχημικών Εξετάσεων
2η Διαβούλευση: Προδιαγραφές Ραμμάτων