Σε Διαβούλευση

Από Μέχρι
2η Διαβούλευση: Προδιαγραφές Ιατρικών Αναλωσίμων
Προδιαγραφές Αναλωσίμων Ιατρικών Εργαστηριών (Ιατρικά Αναλώσιμα)
Προδιαγραφές Σάκων Συλλογής Υγρών
2η Διαβούλευση: Προδιαγραφές Επιθεμάτων Κατακλίσεων
Προδιαγραφές Πλεγμάτων
Προδιαγραφές Υγρών Καυσίμων
2η Διαβούλευση: Προδιαγραφές Διάφορων Ιατρικών Συσκευών & Προϊόντων (Μικροβιολογικού Δια Χειρός)
Προδιαγραφές Ειδών Αρτοποιίας
Προδιαγραφές Υπηρεσιών Συντήρησης Ανελκυστήρων
Προδιαγραφές Υγειονομικού Υλικού (Διάφορο)
Προδιαγραφές Υγειονομικού Υλικού (Διάφορο)
Προδιαγραφές Διάφορων Ιατρικών Συσκευών & Προϊόντων (Μικροβιολογικού Δια Χειρός)
Προδιαγραφές Υλικών Καθαριότητας
Προδιαγραφές Στεφανιογράφου
Προδιαγραφές Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων (Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας δια χειρός)
Προδιαγραφές Ποιοτικού Ελέγχου Αιμοδοσίας - Αιματολογικού Εργαστηρίου
Προδιαγραφές Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας
Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Προδιαγραφές Γραφικής Ύλης & Μελανοταινιών
Προδιαγραφές Διατάξεων Ενδοσκοπίας & Ενδοχειρουργικής