Διαύγεια

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης

2 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης
Ημ/νια: 27/09/2021 13:41:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΓΚΡ469073-ΟΥΦ
No Reply

προμήθεια φίλτρων

2 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: προμήθεια φίλτρων
Ημ/νια: 27/09/2021 14:14:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΨΩΜ469073-2Ι3
No Reply

Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ».

2 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ».
Ημ/νια: 27/09/2021 09:29:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΖΒΧ469073-0ΜΨ
No Reply

Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».

2 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».
Ημ/νια: 27/09/2021 09:34:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΜΟ5469073-Ξ5Κ
No Reply
Checked
1 ώρα 23 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια