Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ».

2 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ».
Ημ/νια: 27/09/2021 09:55:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΨΥΝ469073-ΡΡ3
No Reply

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ».

2 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ».
Ημ/νια: 27/09/2021 10:13:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΥ74469073-Θ92
No Reply

Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ».

2 εβδομάδες 5 ημέρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ».
Ημ/νια: 27/09/2021 10:18:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΘΙΦ469073-Π5Ρ
No Reply

Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΠΛΥΣΗΣ/ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ».

3 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΠΛΥΣΗΣ/ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ».
Ημ/νια: 24/09/2021 11:49:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ψ1ΠΙ469073-ΒΩΒ
No Reply

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ»

3 εβδομάδες 1ημέρα ago
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ»
Ημ/νια: 24/09/2021 08:56:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΛΒΚ469073-2ΦΕ
No Reply

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης

3 εβδομάδες 2 ημέρες ago
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση προϋπολογισμού πίστωσης
Ημ/νια: 23/09/2021 13:40:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΔΜΗ469073-ΑΧΕ
No Reply
Checked
2 ώρες 29 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια