Διαύγεια

Συγκρότηση Επιτροπής για τη σύνταξη των πινάκων κατάταξης υποψηφίων σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»

4 ημέρες 23 ώρες ago
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής για τη σύνταξη των πινάκων κατάταξης υποψηφίων σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
Ημ/νια: 28/11/2022 10:22:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΒΓΠ469073-ΗΧ6
No Reply
Checked
1 ώρα 13 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια